Doanh nghiệp
2021-04-16 14:09:17

TDS - Theo quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP, từ 1.7.2021, doanh nghiệp phải xây dựng xong trang điện tử, công bố thông tin doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có trách nhiệm xây dựng Quy chế công bố thông tin của doanh nghiệp theo quy định. Ảnh: Vũ Long

Doanh nghiệp có trách nhiệm xây dựng Quy chế công bố thông tin của doanh nghiệp theo quy định. Ảnh: Vũ Long

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Nghị định số 47/2021/NĐ-CP gồm 5 chương 35 điều quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp về doanh nghiệp xã hội, doanh nghiệp nhà nước, nhóm công ty, doanh nghiệp quốc phòng an ninh và công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước và được áp dụng với các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân quy định tại Điều 2 Luật Doanh nghiệp.

Theo đó, doanh nghiệp có trách nhiệm xây dựng Quy chế công bố thông tin của doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định 47/2021/NĐ-CP, bao gồm các nội dung về thẩm quyền, trách nhiệm, phân công nhiệm vụ của các cá nhân, bộ phận liên quan. Đồng thời, lập trang thông tin điện tử trong vòng 3 tháng kể từ ngày Nghị định 47/2021/NĐ-CP có hiệu lực.

Theo đó, trang thông tin điện tử sẽ phải được lập xong trước ngày 1.7.2021.

Trang thông tin điện tử của doanh nghiệp phải hiển thị thời gian đăng tải thông tin và các thông tin cơ bản về doanh nghiệp; các báo cáo, thông tin công bố định kỳ, bất thường theo quy định tại Nghị định này;

Hoàn thành kê khai và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin cập nhật tại các mẫu biểu điện tử trên Cổng thông tin doanh nghiệp khi đăng tải báo cáo công bố thông tin. Tuân thủ quy định và yêu cầu kiểm tra, giám sát của cơ quan đại diện chủ sở hữu và các cơ quan có liên quan theo quy định của pháp luật.

Đối với doanh nghiệp quốc phòng, an ninh có trách nhiệm cập nhật các mẫu biểu điện tử trên Cổng thông tin doanh nghiệp các thông tin về tình hình tài chính và kết quả sản xuất, kinh doanh của năm trước liền kề trước ngày 30.6 hàng năm gồm: Vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu, tổng tài sản, tổng doanh thu, lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế, thuế và các khoản đã nộp Nhà nước, tổng vốn đầu tư ra nước ngoài, đầu tư tài chính, tổng nợ phải trả, tổng số lao động, tổng quỹ lương, mức lương trung bình.

Cơ quan đại diện chủ sở hữu có trách nhiệm xây dựng chuyên mục riêng về công bố thông tin của doanh nghiệp trên cổng hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan; bảo đảm kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước hoặc nguồn vốn hợp pháp khác để nâng cấp, duy trì, vận hành cổng hoặc trang thông tin điện tử để thực hiện công bố thông tin doanh nghiệp theo quy định của Nghị định này.

Phê duyệt nội dung Báo cáo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 23 nghị định này trước ngày 20.3 hàng năm và thực hiện đăng tải báo cáo công bố thông tin định kỳ của doanh nghiệp trên cổng hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan.

Đồng thời, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công bố thông tin của các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý theo quy định tại Nghị định này…

 

Vũ Long

Lao động Online

 

 

Tags: Doanh nghiệp, Doanh nhân, Nghị định, Luật Doanh nghiệp 2020, trang điển tử, ,