Tìm kiếm từ khóa: CLB Thanh niên Thanh Hoá phía Nam

CLB Thanh Niên Thanh Hoá Phía Nam (STYC) tổ chức Đại hội lần I nhiệm kỳ 2022 - 2024

Với phương châm Đoàn kết - Sáng tạo - Tiên phong - Trách nhiệm, tại TP Hồ Chí Minh CLB Thanh Niên Thanh Hoá Phía Nam (STYC) đã tổ chức Đại Hội Lần I nhiệm kỳ 2022 - 2024.

Thuộc: Văn hóa