Tìm kiếm từ khóa: UNESCO

Không có di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại!

TS Frank Proschan, cựu cán bộ chương trình cao cấp của UNESCO, cố vấn của UNESCO về Công ước 2003 về Bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể, học giả Fullbirght 2019 -2020 đã khẳng định điều này tại Hội thảo chuyên đề “Huy động truyền thông trong bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể”.

Thuộc: Văn hóa